Salgs- og leveringsbetingelser

 

Tilbud og ordrebekræftelse

1. Tilbud er uforbindende, hvis ikke andet er anført, ligesom mellemsalg er forbeholdt. Alene vores skriftlige ordrebekræftelse er bindende for os. Anførte salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, hhv. ordrer, med mindre andet er skriftligt aftalt.

2. Ved tilbud på ikke-lagervarer, er ordrebekræftelsen først endelig ved værkets/ producentens accept til os.

3. Specifikationer i kataloger, brochurer, prislister m.v., samt mundtlige oplysninger om varers mål, vægt og særlige egenskaber i øvrigt, er kun bindende for os, når disse udtrykkeligt er anført i ordrebekræftelsen. Eventuel bistand ved teknisk vejledning og udregning af materialeforbrug er udelukende en service, for hvilken vi ikke påtager os erstatningsansvar. Vareprøver er udtryk for materialets gennemsnitlige karakter. Der tages forbehold for evt. farveforskelle mellem vareprøver og endelig leverede varer.

 

Priser

4. Priserne er dagspriser, excl. moms, når intet andet er anført. Prislister kan til enhver tid ændres uden varsel.

5. Der tages forbehold for prisforhøjelser fra leverende værk. Eventuelle opgivne fragtrater er uforbindende. Ændringer i fragtrater og offentlige afgifter af enhver art, herunder moms, import- og eksportafgifter samt told, som indtræffer efter vor ordre-bekræftelse, må bæres af køber. Såfremt priserne er baseret på udenlandsk valuta, er de kurser, vi har kalkuleret med, anført i tilbudet. Eventuelle ændringer i valutakurserne, som indtræder efter vor ordrebekræftelse, og inden købers indbetaling har fået valør (jvf. Betaling nedenfor), er for købers regning.

 

Levering

6. Det i ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkt er vejledende.

7. I tilfælde af force majeure - jvf. Købelovens § 24 - og lignende forhold, hvorover vi ikke er herre, er vi berettiget til at annullere leveringen.

8. I tilfælde af manglende eller forsinket leverance fra vores leverandør er vi berettiget til at annullere eller udskyde leveringen af de aftalte materialer.

9. Hvor intet andet er anført, sker leveringen for vor regning. Hvis der er truffet aftale om levering på købers plads, eller andet af køber anvist sted, leveres varerne så nær brugsstedet, som lastvognen - efter chaufførens skøn - kan køre uden fare for at køre fast. Levering er altid frit på bil.

10. Udgifter ved eventuel ventetid for aflæsning på købers plads, eller andet af køber anvist leveringssted debiteres køber; ligesom køber må afholde omkostningerne, som følge af at han ikke kan modtage varerne på det aftalte leveringssted.

11. Køber foretager modtagerkontrol straks ved modtagelsen.  

 

Betaling

12. Når intet andet udtrykkeligt er anført i vor ordrebekræftelse, er vores betalingsbetingelser: 30 dage netto.

13. Ved importvarer har købers indbetaling først valør ved udløbet af anden hverdag efter indbetalingen, og eventuel kursændring på den pågældende valuta i denne periode er for købers regning.

14. Købesummen forfalder til betaling på angivet tidspunkt, selvom købers forhold skulle medføre, at levering ikke kan ske rettidig.

15. Såfremt betalingstidspunktet overskrides, forrentes vort tilgodehavende inkl. moms p.t. med 1,5% pr. måned. Renten tilskrives pr. påbegyndt måned med 1,5% af den til enhver tid skyldige rentebærende saldo inkl. tidligere tilskrevne renter.

 

Annullering og ændring af ordre

16. Købers annullering og ændring af ordren må aftales i det enkelte tilfælde, og kan kun påregnes imødekommet mod vor leverandørs accept og mod fuld omkostningsdækning. Omlevering eller supplerende levering sker i henhold til vore normale leveringsbetingelser i det omfang, vor leverandør og/eller vi er leveringsdygtige.

 

Returvarer

17. Varer modtages kun retur efter forudgående aftale og med henvisning til følgeseddel eller faktura. Varerne skal være ubrugte i mangelfri stand og i original emballage. Varer, der er specielt skaffet hjem til kunden, tages ikke retur.

18. Godkendte returvarer krediteres normalt med fradrag af 20% af indkøbsprisen ekskl. moms.

19. Returnerbar emballage krediteres ved franko levering i uskadt stand inden 3 måneder fra vor levering med det fakturerede beløb, med fradrag af returneringsomkostninger.

 

Garanti

20. Normalt ydes der ikke garanti på vareleverancer, men er der i produktionsinformationer - eller i købsaftalen - tilsagt køberen garanti for en vare, som vi leverer, er denne alene at betragte som en videregivelse af producentens garanti overfor os, uden at vi i forhold til køberen derved påtager os tilsvarende garantiforpligtelse.

 

Mangler

21. Køber må straks efter modtagelsen, og inden materialerne tages i brug, gennemgå de leverede varer for at sikre sig, at disse er mangelfri. Reklamationer over mangler, herunder mængdeafvigelse, samt farve og størrelsesvariationer, der er eller burde have været opdaget ved sådan en undersøgelse, må fremsættes straks, og senest 8 dage efter varens levering på købers plads, for at kunne tages til følge.

22. Ved øvrige mangler, herunder skjulte fejl skal der reklameres straks efter at køber har eller burde have opdaget manglen og senest 1 år efter leveringen. Har køberen ikke inden 3 år fra leveringen foretaget reklamation mistes retten til at gøre manglen gældende.

23. Såfremt en vare er mangelfuld i Købelovens forstand, er vi berettiget til at foretage afhjælpning eller omlevering efter vores valg.  

 

Erstatningsansvar

24. Vi påtager os ikke erstatningsansvar for forsinkelser.

25. Ved mangler, der skyldes fejl eller forsømmelser hos vort firma, yder vi erstatning efter dansk rets almindelige regler, idet indirekte tab, såsom driftstab, tabt avance, dagbøder og lignende dog ikke erstattes.

26. For fejl - og/eller forsømmelser hos vore leverandører, påtager vi os intet selvstændigt erstatningsansvar, og hæfter ikke for nogen del af ansvaret.

27. Opstår der i anledning af leverancen tvist om varernes kontraktmæssighed skal sagen indbringes for de ordinære domstole.

 

Udvidet ansvar for mangler ved statslig og statslig støttet byggeri

28. Ved materialeleverancer til statslig og statsstøttet byggeri gælder desuden følgende regler:

29. "Leverandørens ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg op-hører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til køberen. Såfremt det anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke - eller kun med stor vanskelighed - kan gennemføres mod leverandørens køber, eller mod leverandørens efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod leverandøren.

Også i sådanne tilfælde kan leverandøren kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang, vor egen leverance er mangelfuld; og endvidere kun i det omfang, der følger af leverandørens eget kontraktforhold mod leverandørens køber. Leverandøren anerkender dog i alle tilfælde, at kunne sagsøges sammen med køberen eller efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles af Voldgiftretten for Bygge og Anlægsvirksomhed".

For så vidt angår leverancer til godkendte forhandleres lagre er ovennævnte 6 års ansvar udvidet til 7 år. Såfremt et anerkendt mangelansvar jvf. ovennævnte Byggeleveranceklausul resulterer i en afhjælpning, skal denne afhjælpning betragtes som opfyldelse af ansvar.

30. En forudsætning for, at vi kan indgå i den udvidede, og i hvert enkelt tilfælde skriftligt aftalte ansvarsperiode er, at vor leverandør dokumenterer indeståelse for et udvidet ansvar.

 

Produktansvar

31. Vi er ansvarlige efter lov om produktansvar, i det omfang loven ufravigeligt pålægger os ansvar for sådanne skader, og vores ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset.

Vi er kun ansvarlig for skader, som leverede produkter fra vores side måtte forvolde, i det omfang skadeforvoldelsen skyldes udøvelse af grov uagtsomhed fra vores side, og vores ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset.

32. Vores ansvar for produktskader ved erhvervstingskader er begrænset til maksimum kr. 2.000.000 og vi hæfter kun i ét år fra varens overgivelse til køberen for de skader, som varen måtte forvolde

33. I tilfælde hvor vi er ansvarlig for produktskader, jf. punkterne 31 og 32, men hvor skaden også kan henføres til fejl begået af Køber, fordeles ansvaret efter graden af udvist skyld.

34. I det omfang vi måtte blive pålagt ansvar for produktskader i forhold til tredjemand, er Køber forpligtet til, at holde os skadesløs for det ansvar vi måtte blive pålagt, og som er videregående end vores ansvar efter ovenstående bestemmelser. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme domstol som behandler erstatningskrav mod os fra tredjemand i anledning af produkter leveret af os via Køber til tredjemand.

35. Sælger hæfter aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.   

ivarsson a/s Kometvej 36 DK-6230 Rødekro T: +45 73 66 19 99 F: +45 74 66 10 20 M: ivarsson@ivarsson.dk

Vi gør også brug af cookies på vores hjemmeside

For at forbedre brugeroplevelsen og derved gøre det nemmere for dig og andre besøgende at bruge vores hjemmeside, bruger vi cookies.
Ved at trykke videre på siden accepterer du, at vi bruger cookies til at logge din adfærd.
Jeg vil gerne læse mere om cookies